Политика за възстановяване

Операторът на този интернет магазин и Доставчик на услуги е със седалище в Лондон, адрес: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Великобритания, регистриран в Търговския регистър (Companies House) под № 10225593. Контактът с Оператора е възможен с помощта на специален формуляр за контакти, достъпен на подстраницата: „КОНТАКТ” на интернет сайта на Оператора: https://healthlabspharm.com

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТА
 2. СПЕЦИАЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
 3. ИЗВЪНСЪДЕБНИ НАЧИНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ
 4. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
 1. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТА

  1. Основанието и обхватът на отговорността на Продавача спрямо Клиента, ако продаденият Продукт има физически или правен дефект (гаранция за недостатъци) са определени в общите действащи правни разпоредби, по-специално в Гражданския кодекс (включително чл. 556-576 от Гражданския кодекс).
  2. Продавачът е задължен да достави на Клиента Продукт без недостатъци. Подробна информация за отговорността на Продавача за недостатъци на Продукта и правата на Клиента е дадена на сайта на Интернет магазина на подстраницата с информация за рекламациите.
  3. Рекламацията трябва да бъде подадена от Клиента на Оператора. Рекламацията може да бъде подадена в електронна форма с помощта на Формуляра за контакт.
  4. Препоръчва се Клиентът да предостави следната информация в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства, свързани с предмета на рекламацията, по-специално вид и дата на поява на недостатъците; (2) претенции за начина на привеждане на Предмета в съответствие с Договора за продажба или искане за намаляване на цената или отказ от Договора за продажба; (4) данни за контакт на подаващия рекламацията; и (4) номер на поръчката – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията от Продавача. Изискванията, посочени в предишното изречение, са само препоръки и не влияят върху действителността на рекламациите, подадени без препоръчителното описание на рекламацията.
  5. Продавачът дава становище по рекламацията незабавно, в срок не по-късно от 14 календарни дни от датата на подаването й. Продавачът информира Клиента за своето становище по подадената рекламация самостоятелно или чрез Оператора. Ако Клиентът, който е потребител, е поискал смяна на предмета или отстраняване на недостатъка или е подал искане за намаляване на цената, определяйки сумата, с която цената трябва да бъде понижена, а Продавачът не е изразил становище в срок от 14 календарни дни, смята се, че е признал искането за обосновано.
  6. Клиент, който упражнява правото си, произтичащо от гаранцията за недостатъци, е длъжен да достави дефектния Продукт на адрес: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Великобритания. В случай, че Клиентът е потребител, разходите за доставка на Продукта се покриват от Продавача, в случай, че Клиентът не е потребител, разходите за доставка се покриват от Клиента.
 2. СПЕЦИАЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

  1. Продавачът дава на Клиента, който е потребител, Специална гаранция за удовлетворение, която се състои в това, че в случай, че Клиентът не е удовлетворен от Продукта, има право да подаде предложение за прекратяване на Договора за продажба. В случай, че Договорът за продажба се отнася за повече от един Продукт, а Клиентът има право да ползва Специалната гаранция за удовлетворение само спрямо някои Продукти в рамките на дадения Договор, в такъв случай предложението за прекратяване на Договора за продажба ще бъде само частично и ще се отнася само за някои Продукти.
  2. Клиентът, за който се говори в т. 2.1, ще има право да ползва Специалната гаранция за удовлетворение в срок от 21 дни от датата, посочена в т. 5.4. на Правилника.
  3. Клиентът, за който се говори в т. 2.1, ще има право да ползва Специалната гаранция за удовлетворение само веднъж спрямо всеки от предлаганите Продукти. Специалната гаранция за удовлетворение се отнася само за първия Договор за продажба, която има за предмет дадения Продукт, и не обхваща всеки следващ Договор за продажба, който има за предмет такъв Продукт.
  4. Клиентът, за който се говори в т. 2.1, ще има право да ползва Специалната гаранция за удовлетворение само в случай, че изпълнява следните условия:
   1. Клиентът е ползвал Продукта поне веднъж;
   2. Клиентът е ползвал Продукта съгласно указанията за употреба, приложени към него, в това число по-специално не е надвишил препоръчителните дози на Продукта,
  5. За да ползва Специалната гаранция за удовлетворение, Клиентът, за който се говори в т. 2.1, трябва:
   1. да подаде съответното заявление за намерението си да се възползва от Специалната гаранция за удовлетворение чрез Формуляра за контакт,
   2. да подаде следните данни чрез Формуляра за контакт: номер на поръчката, име и фамилия, улица и №, населено място, пощенски код, телефон, посочен при поръчката, номер на банковата сметка, брой закупени опаковки, тегло преди лечението, тегло след лечението, брой калории, приемани дневно, количество течности, приемани дневно, описание на прилагането на продукта, наблюдавани ефекти от добавката. Само подаването на всички горепосочени заявления и извършване на всички действия ще означава подаване на предложение за прекратяване на Договора за продажба.
  6. Операторът ще разгледа подаденото предложение и данни в срок от 30 дни от датата на подаване на заявленията и данните, за които се говори в т. 2.5, и ще информира Клиента за неговото приемане или отхвърляне.
  7. В случай, че Клиентът се възползва от Специалната гаранция за удовлетворение, Продавачът ще върне на Клиента цената на този Продукт, с изключение обаче на разходите за доставка на Продукта. В случай, че Клиентът, за който се говори в т. 2.1., е купил въз основа на един Договор за продажба повече от един брой Продукт, в такъв случай Продавачът ще му върне само цената на един брой Продукт. Връщането на цената става в срок от 14 дни от датата на информиране на Клиента за приемането на предложението за прекратяване на Договора за продажба.
  8. Разпоредбите на тази точка не засягат и не променят правните разпоредби и разпоредбите на Правилника, отнасящи се за гаранцията на Продавача за недостатъци на предмета.
 3. ИЗВЪНСЪДЕБНИ НАЧИНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ

  1. Подробна информация относно възможността Клиентът, който е потребител, да се възползва от извънсъдебни начини за разглеждане на рекламации и предявяване на искания и правилата за достъп до тези процедури са достъпни на интернет сайта на Службата за защита на конкуренцията и потребителите на адрес: Линк.
  2. Към Председателя на Службата за защита на конкуренцията и потребителите има също звено за контакт: тел. 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl или адрес за писмен контакт: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa). Задачата на това звено е освен другото да се предоставя подкрепа на потребителите по въпросите, отнасящи се за извънсъдебното решаване на потребителски спорове.
  3. Потребителят има следните примерни възможности да се възползва от извънсъдебни начини за разглеждане на рекламации и предявяване на искания: (1) иск за решаване на спор до постоянния арбитражен съд (повече информация на сайта: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) иск за извънсъдебно решаване на спор до областния инспектор на Търговската инспекция (повече информация на сайта на инспектора, компетентен по място на извършване на търговска дейност от Продавача); и (3) помощ от окръжния (градския) омбудсман на потребителите или обществени организации, към чиито уставни задачи спада защитата на потребителите (освен другото Федерация на потребителите, Сдружение на полските потребители). Съветите се предоставят освен другото по имейл на адрес: porady@dlakonsumentow.pl и на номера на инфолинията за потребители: 801 440 220 (инфолинията работи в Работни дни в часовете 8:00 - 18:00, такса за обаждане съгласно тарифата на оператора).
  4. На адресhttp://ec.europa.eu/consumers/... е достъпна платформа на интернет система за решаване на спорове между потребители и търговци на ниво ЕС (платформа за ОРС). Платформата за ОРС представлява многоезичен интерактивен уебсайт със звено за комплексно обслужване на потребители и търговци за извънсъдебно решаване на спорове, отнасящи се за договорни задължения, произтичащи от интернет договори за продажба или договори за предоставяне на услуги (повече информация на уебсайта на платформата или на интернет адреса на Службата за защита на конкуренцията и потребителите: Линк).
 4. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

  1. Потребител, който е сключил договор от разстояние, може в срок от 14 календарни дни да се откаже от него, без да посочва причини и без да понася разходи, с изключение на разходите, посочени в т. 9.8 от Правилника. За спазване на срока е достатъчно да изпрати заявление преди неговото изтичане. Заявлението за отказ от договора следва да се подаде на Продавача пряко или посредством Оператора. Заявлението може да се подаде например:
   1. писмено на адреса на Оператора, посочен в увода на Правилника; или
   2. в електронна форма чрез Формуляра за контакт.
  2. Примерен формуляр за отказ от договора се съдържа в приложение № 2 към Закона за правата на потребителя и освен това е достъпен в т. 11 от Правилника и на сайта на Интернет магазина на подстраницата, отнасяща се за отказа от договора. Потребителят може да ползва формуляра, но това не е задължително.
  3. Срокът за отказ от договора започва да тече:
   1. за договорите, за изпълнението на които Продавачът предава Продукт, бидейки задължен да прехвърли неговата собственост (напр. Договор за продажба) – от момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, встъпва във владение на Продукта, а за договор, който: (1) обхваща повече Продукти, които се доставят отделно, на партиди или на части – от влизане във владение на последния Продукт, партида или част или (2) състои се в редовното доставяне на Продукти за определено време – от момента на влизане във владение на първия от Продуктите;
   2. за други договори – от датата на сключване на договора.
  4. В случай на отказ от договор, сключен от разстояние, договорът се смята за несключен.
  5. Продавачът е длъжен незабавно, в срок не по-късно от 14 календарни дни от датата на получаване на заявлението на потребителя за отказ от договора, да върне на потребителя всички извършени от него плащания, в това число разходите за доставка на Продукта (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния обикновен начин на доставка, достъпен в Интернет магазина). Продавачът връща плащането по същия начин на плащане, използван от потребителя, освен ако потребителят изрично не е дал съгласие за друг начин на връщане, който не е свързан с никакви разходи за него. Ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта от потребителя, може да изчака с връщането на плащанията, получени от потребителя до момента на получаване на Продукта обратно или предоставяне на доказателство за изпращането му обратно от потребителя, в зависимост от това кое събитие настъпи по-рано.
  6. Потребителят е длъжен незабавно, в срок не по-късно от 14 календарни дни от датата на отказ от договора да върне Продукта на Продавача или да го предаде на лице, упълномощено от Продавача за получаването му, освен ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта. За спазване на срока е достатъчно Продуктът да се изпрати преди неговото изтичане. Потребителят може да върне Продукта на следния адрес: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Великобритания.
  7. Потребителят носи отговорност за намалението на стойността на Продукта в резултат от използването му по начин, надвишаващ необходимото за установяване на характера, свойствата и функционирането на Продукта.
  8. Възможни разходи, свързани с отказа на потребителя от договора, които потребителят е длъжен да покрие:
   1. Ако потребителят е избрал начин на доставка на Продукта, различен от най-евтиния обикновен начин на доставка, достъпен в Интернет магазина, Продавачът не е длъжен да върне на потребителя направените от него допълнителни разходи.
   2. Потребителят поема преките разходи за връщане на Продукта.
   3. В случай че Продуктът представлява услуга, чието извършване – по изрично искане на потребителя – е започнало преди изтичането на срока за отказ от договора, потребителят, който упражнява правото си на отказ от договора след съобщаване на такова искане, има задължението да заплати за услугата, изпълнена до момента на отказ от договора. Сумата на плащането се пресмята пропорционално към обхвата на извършената услуга, като се отчита договорената цена или възнаграждение. Ако цената или възнаграждението са прекомерни, основата за изчисляване на тази сума е пазарната стойност на извършената услуга.
  9. Потребителят няма право на отказ от договор, сключен от разстояние, по отношение на следните договори:
   1. (1) за услуга, ако Продавачът е извършил услугата изцяло въз основа на изричното съгласие на потребителя, който е информиран преди започване на извършването на услугата, че след нейното извършване от Продавача губи правото на отказ от договора; (2) при който цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, върху които Продавачът няма контрол и които могат да възникнат преди изтичане на срока за отказ от договора; (3) при който предмет на изпълнението е Продукт, който не е предварително произведен, а е изработен по спецификация на потребителя или служи за удовлетворяване на негови индивидуални потребности; (4) при който предмет на изпълнението е Продукт, податлив на бързо разваляне или с кратък срок на годност; (5) при който предмет на изпълнението е Продукт, доставян в запечатана опаковка, който след отваряне на опаковката не може да бъде върнат с оглед на опазване на здравето или по хигиенни причини, ако опаковката е отворена след доставка; (6) при който предмет на изпълнението са Продукти, които след доставката, предвид естеството им, стават трайно свързани с други предмети; (7) при който предмет на изпълнението са алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключване на Договора за продажба и чието доставяне е могло да настъпи едва след изтичане на 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, върху които Продавачът няма контрол; (8) при който потребителят изрично е поискал Продавачът да го посети с цел извършване на спешен ремонт или поддръжка; ако Продавачът предоставя допълнително други услуги освен горепосочените, чието изпълнение е изрично поискано от потребителя, или доставя други Продукти освен резервните части, необходими за извършване на ремонта или поддръжката, потребителят има право на отказ от договора само по отношение на допълнителните услуги или Продукти; (9) при който предмет на изпълнението са звукозапис и видеозапис или компютърни програми, доставяни в запечатана опаковка, ако опаковката е отворена след доставката; (10) за доставяне на ежедневници, периодични издания или списания, с изключение на договорите за абонамент; (11) сключени чрез публичен търг; (12) за предоставяне на услуги, свързани с настаняване, различно от жилищно, за транспорт на вещи, отдаване под наем на автомобили, заведения за хранене, услуги, свързани с почивки, развлекателни, спортни или културни събития, ако в договора се посочва датата или периодът на предоставяне на услугата; (13) за предоставяне на цифрово съдържание, което не се записва на материален носител, ако изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичане на срока за отказ от споразумението и след като е информиран от Продавача за загубата на правото на отказ от договора.