Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

Операторът на този интернет магазин и Доставчик на услуги е със седалище в Лондон, адрес: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Великобритания, регистриран в Търговския регистър (Companies House) под № 10225593. Контактът с Оператора е възможен с помощта на специален формуляр за контакти, достъпен на подстраницата: „КОНТАКТ” на интернет сайта на Оператора:

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ
 3. ЦЕЛ, ОСНОВАНИЕ, СРОК И ОБХВАТ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
 4. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ
 5. ПРОФИЛИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
 6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ
 7. БИСКВИТКИ” В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА, ОПЕРАЦИОННИ ДАННИ И АНАЛИЗИ
 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. Настоящата политика за поверителност на Интернет магазина има информативен характер, което означава, че тя не представлява източник на задължения за лицата, за които се отнасят данните. Политиката за поверителност съдържа най-вече правилата, отнасящи се за обработката на лични данни от Администратора в Интернет магазина в обхвата, в който Администраторът предоставя електронни услуги посредством Магазина, включително основанията, целите и обхвата на обработката на лични данни и правата на хората, за които се отнасят тези данни, както и информация за прилагането на файловете „бисквитки” и аналитичните инструменти на Интернет магазина.
  2. Администраторът на лични данни, събирани посредством Интернет магазина, е Операторът, посочен в началото на тази политика (по-нататък за краткост „Администратор”). Операторът е администратор само в обхвата, в който личните данни се обработват от него във връзка с предоставянето на Електронни услуги. Операторът обработва лични данни във връзка със сключването и изпълнението на Договори за продажба само като обработващ лични данни. Администраторът на лични данни, обработвани във връзка със сключването и изпълнението на Договори за продажба, е Продавачът, който обработва лични данни за целите и по правилата, посочени в Политиката за поверителност, достъпна на уебсайта.
  3. Лицето, за което се отнасят данните, може да се свърже с Администратора предимно посредством Формуляра за контакт.
  4. Личните данни се обработват от администратора в съответствие с действащите правни разпоредби, по-специално в съответствие с член 13, параграф 1 и 2 от Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (по-нататък за краткост „ОРЗД”, „GDPR” или „Регламент ОРЗД”). Официален текст на Регламента ОРЗД Линк
  5. Ползването на Интернет магазина, включително ползването на Бюлетина, е доброволно. Подобно свързаното с това предоставяне на лични данни от лицето, ползващо Интернет магазина, е доброволно, без това да засяга две изключения: (1) сключването на договори с Администратора – ако личните данни, необходими за сключване и изпълнение на договора за предоставяне на Електронна услуга с Администратора, не бъдат предоставени в случаите и в обхвата, посочен на сайта на Интернет магазина и в Правилника на Интернет магазина, както и в настоящата политика за поверителност, това води до невъзможност за сключване на този договор. Предоставянето на лични данни е в такъв случай договорно изискване и ако лицето, за което се отнасят данните, желае да сключи дадения договор с Администратора, то е задължено да предостави данните, които се изискват. Всеки път обхватът на данните, необходими за сключване на договора, е посочен предварително на сайта на Интернет магазина и в Правилника на Интернет магазина; (2) законовите задължения на Администратора – предоставянето на лични данни е законово изискване, произтичащо от общите задължителни правни разпоредби, които налагат на Администратора задължението да обработва лични данни, и ако те не бъдат предоставени, това прави невъзможно изпълнението на тези задължения от Администратора.
  6. Администраторът полага специални усилия за защита на интересите на лицата, за които се отнасят обработваните от него данни, по-специално той е отговорен и гарантира, че събираните от него данни са: (1) обработвани законосъобразно; (2) събирани за конкретни, легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; (3) точни и подходящи за целите, за които се обработват; (4) съхранявани във форма, която да позволява идентифициране на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват, и (5) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено и незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
  7. Като взема предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, Администраторът въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие с ОРЗД. Тези мерки се преразглеждат и при необходимост се актуализират. Администраторът прилага технически средства за предотвратяване на непозволеното получаване и промяна на личните данни, изпратени по електронен път.
  8. Всички думи, изрази и акроними, които се срещат в тази политика за поверителност и започват с голяма буква (напр. Продавач, Оператор, Интернет магазин, Електронна услуга), следва да се разбират съгласно тяхната дефиниция, съдържаща се в Правилника на Интернет магазина, достъпен на сайта на Интернет магазина.
 2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

  1. Администраторът има право да обработва лични данни само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия: (1) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели; (2) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; (3) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора; (4) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.
  2. При всички случаи за обработването на личните данни от Администратора е необходимо да съществува поне едно от основанията, посочени в т. 2.1 на Политиката за поверителност. Конкретните основания за обработване на личните данни на лицата, ползващи Интернет магазина, от Администратора са посочени в следващата точка на Политиката за поверителност – по отношение на дадената цел за обработване на личните данни от Администратора.
 3. ЦЕЛ, ОСНОВАНИЕ, СРОК И ОБХВАТ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

  1. При всички случаи целта, основанието, срокът и обхватът, както и получателите на личните данни, обработвани от Администратора, произтичат от действията, предприемани в Интернет магазина от субекта на данните.
  2. Администраторът може да обработва лични данни в Интернет магазина за следните цели, основания, периоди и със следния обхват:
   Цел на обработването на данни Правно основание за обработване и срок за съхраняване на данните Обхват на обработване на данните
   Изпълнение на договора за предоставяне на Електронна услуга от Администратора

   или предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на горепосочения договор
   Член 6 параграф 1 буква б) от Регламента ОРЗД (изпълнение на договор)

   Данните се съхраняват за периода, необходим за изпълнението, прекратяването или изтичането на сключения договор.
   Максимален обхват: име и фамилия, адрес на електронната поща, телефонен номер; адрес на доставка (улица, №, апартамент, пощенски код, населено място, страна), адрес на местоживеене/адрес на управление/седалище (ако е различен от адреса на доставка.

   За Клиентите, които не са потребители, Администраторът може да обработва допълнително наименованието на фирмата и номера ЕИК на Получателя на услугата или Клиента.
   Директен маркетинг на Администратора Член 6 параграф 1 буква е) от Регламента ОРЗД (легитимен интерес на администратора)

   Данните се съхраняват за периода, в който съществува легитимен интерес на Администратора, но не по-дълго от давностния срок на претенциите спрямо субекта на данните, произтичащи от упражняваната от Администратора търговска дейност. Давностният срок се определя от правните разпоредби, по-специално от гражданския кодекс (основният давностен срок за претенциите, свързани с упражняваната търговска дейност, е три години).

   Администраторът не може да обработва данните с цел директен маркетинг, в случай че субектът на данните направи ефективно възражение срещу това.
   Адрес на електронната поща, телефонен номер
   Маркетинг Член 6 параграф 1 буква а) от Регламента ОРЗД (съгласие)

   Данните се съхраняват до момента на оттегляне на съгласието от субекта на данните за по-нататъшно обработване на неговите данни за тази цел.
   Име, адрес на електронната поща, телефонен номер
   Водене на счетоводните регистри от Продавача Член 6 параграф 1 буква в) от Регламента ОРЗД във връзка с член 74 ал. 2 от Закона за счетоводството, консолидиран текст от 30 януари 2018 г. („Дженник Устав” от 2018 г., поз. 395)

   Данните се съхраняват за период, определен от правните разпоредби, отнасящи се за задължението на Администратора да съхранява счетоводните книги (5 години, считано от началото на годината, следваща след финансовата година, за която се отнасят данните).
   Име и фамилия; адрес на местоживеене/адрес на управление/седалище (ако е различен от адреса на доставка), наименование на фирмата и номер ЕИК.
   Установяване, упражняване или защита на правни претенции, които може да предяви Администраторът или които могат да бъдат предявени спрямо него Член 6 параграф 1 буква е) от Регламента ОРЗД

   Данните се съхраняват за периода, в който съществува легитимен интерес на Администратора, но не по-дълго от давностния срок на претенциите спрямо субекта на данните, произтичащи от упражняваната от Администратора търговска дейност. Давностният срок се определя от правните разпоредби, по-специално от гражданския кодекс (основният давностен срок за претенциите, свързани с упражняваната търговска дейност, е три години, а за договорите за продажба – две години).
   Име и фамилия; телефонен номер за контакт; адрес на електронната поща; адрес на доставка (улица, №, апартамент, пощенски код, населено място, страна), адрес на местоживеене/адрес на управление/седалище (ако е различен от адреса на доставка.

   За Получателите на услугата или Клиентите, които не са потребители, Администраторът може да обработва допълнително наименованието на фирмата и номера ЕИК на Получателя на услугата или Клиента.

   Цел на обработването на данни

   Изпълнение на договора за предоставяне на Електронна услуга от Администратора или предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на горепосочения договор

   Правно основание за обработване и срок за съхраняване на данните

   Член 6 параграф 1 буква б) от Регламента ОРЗД (изпълнение на договор)

   Данните се съхраняват за периода, необходим за изпълнението, прекратяването или изтичането на сключения договор.

   Обхват на обработване на данните

   Максимален обхват: име и фамилия, адрес на електронната поща, телефонен номер; адрес на доставка (улица, №, апартамент, пощенски код, населено място, страна), адрес на местоживеене/адрес на управление/седалище (ако е различен от адреса на доставка.

   За Клиентите, които не са потребители, Администраторът може да обработва допълнително наименованието на фирмата и номера ЕИК на Получателя на услугата или Клиента.

   Цел на обработването на данни

   Директен маркетинг на Администратора

   Правно основание за обработване и срок за съхраняване на данните

   Член 6 параграф 1 буква е) от Регламента ОРЗД (легитимен интерес на администратора)

   Данните се съхраняват за периода, в който съществува легитимен интерес на Администратора, но не по-дълго от давностния срок на претенциите спрямо субекта на данните, произтичащи от упражняваната от Администратора търговска дейност. Давностният срок се определя от правните разпоредби, по-специално от гражданския кодекс (основният давностен срок за претенциите, свързани с упражняваната търговска дейност, е три години).

   Администраторът не може да обработва данните с цел директен маркетинг, в случай че субектът на данните направи ефективно възражение срещу това.

   Обхват на обработване на данните

   Адрес на електронната поща, телефонен номер

   Цел на обработването на данни

   Маркетинг

   Правно основание за обработване и срок за съхраняване на данните

   Член 6 параграф 1 буква а) от Регламента ОРЗД (съгласие)

   Данните се съхраняват до момента на оттегляне на съгласието от субекта на данните за по-нататъшно обработване на неговите данни за тази цел.

   Обхват на обработване на данните

   Име, адрес на електронната поща, телефонен номер

   Цел на обработването на данни

   Водене на счетоводните регистри от Продавача

   Правно основание за обработване и срок за съхраняване на данните

   Член 6 параграф 1 буква в) от Регламента ОРЗД във връзка с член 74 ал. 2 от Закона за счетоводството, консолидиран текст от 30 януари 2018 г. („Дженник Устав” от 2018 г., поз. 395)

   Данните се съхраняват за период, определен от правните разпоредби, отнасящи се за задължението на Администратора да съхранява счетоводните книги (5 години, считано от началото на годината, следваща след финансовата година, за която се отнасят данните).

   Обхват на обработване на данните

   Име и фамилия; адрес на местоживеене/адрес на управление/седалище (ако е различен от адреса на доставка), наименование на фирмата и номер ЕИК.

   Цел на обработването на данни

   Установяване, упражняване или защита на правни претенции, които може да предяви Администраторът или които могат да бъдат предявени спрямо него

   Правно основание за обработване и срок за съхраняване на данните

   Член 6 параграф 1 буква е) от Регламента ОРЗД

   Данните се съхраняват за периода, в който съществува легитимен интерес на Администратора, но не по-дълго от давностния срок на претенциите спрямо субекта на данните, произтичащи от упражняваната от Администратора търговска дейност. Давностният срок се определя от правните разпоредби, по-специално от гражданския кодекс (основният давностен срок за претенциите, свързани с упражняваната търговска дейност, е три години, а за договорите за продажба – две години).

   Обхват на обработване на данните

   Име и фамилия; телефонен номер за контакт; адрес на електронната поща; адрес на доставка (улица, №, апартамент, пощенски код, населено място, страна), адрес на местоживеене/адрес на управление/седалище (ако е различен от адреса на доставка.

   За Получателите на услугата или Клиентите, които не са потребители, Администраторът може да обработва допълнително наименованието на фирмата и номера ЕИК на Получателя на услугата или Клиента.

 4. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

  1. За правилното функциониране на Интернет магазина, включително за изпълнението на Електронни услуги, е необходимо ползването на услугите на външни субекти (като напр. доставчици на софтуер). Освен това във връзка с факта, че Интернет магазинът се води и управлява от Оператор, който чрез него организира сключването на Договори за продажба между Продавача и Клиента, възможно е също предоставянето на лични данни на Продавача във връзка с предприемането на стъпки, свързани със сключването на Договора за продажба. Администраторът ползва само услугите на такива обработващи лични данни, които осигуряват достатъчни гаранции за въвеждането на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да изпълнява изискванията на Регламента ОРЗД и да защитава правата на субектите на данните.
  2. Предоставянето на данните от Администратора не се извършва във всички случаи и не на всички посочени в политиката за поверителност получатели или категории получатели – Администраторът предоставя данни само в случаите, когато това е необходимо за изпълнението на дадената цел на обработване на личните данни и само в обхвата, необходим за нейното изпълнение. Например ако клиентът ползва Формуляра за контакт, без да сключи Договор за продажба, неговите данни не се предоставят на Продавача, освен ако субектът на данните не поиска това.
  3. Личните данни на Клиентите могат да бъдат предоставяни на следните получатели или категории получатели:
   1. доставчици на счетоводни, юридически и консултантски услуги, осигуряващи на Администратора счетоводна, юридическа или консултантска помощ (по-специално счетоводна къща, правна кантора или бюро за събиране на задължения), – Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на даден доставчик, действащ по негова поръчка само в случай и в обхвата, необходим за изпълнението на дадената цел на обработване на данни съгласно настоящата политика за поверителност.
  4. Личните данни на Клиентите няма да бъдат предоставяни в трети държави.
 5. ПРОФИЛИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

  1. Регламентът ОРЗД налага на Администратора задължението да информира за автоматизирано вземане на решения, в това число за профилиране, посочено в член 22 параграф 1 и 4 от Регламента ОРЗД, и – поне в тези случаи – да предоставя съществена информация за принципите на тяхното вземане, а също за значението и предвидените последствия на такова обработване за субекта на данните. Предвид това Администраторът в тази точка от политиката за поверителност дава информация за възможно профилиране.
  2. Администраторът може да ползва профилиране в Интернет магазина за целите на директния маркетинг, но решенията, вземани въз основата му от Администратора не се отнасят за сключването или отказа от сключване на Договор за продажба, или за възможността за ползване на Електронните услуги в Интернет магазина. Ефектът от ползване на профилирането в Интернет магазина може да бъде напр. предоставяне на отстъпка на дадено лице, изпращане на код за отстъпка, напомняне за недовършена покупка, изпращане на предложение за Продукт, който може да отговаря на интересите и предпочитанията на дадено лице, или предлагане на по-добри условия в сравнение със стандартната оферта на Интернет магазина. Въпреки профилирането именно даденото лице взема свободно решение дали ще поиска да се възползва от получената по този начин отстъпка или по-добри условия и да извърши покупка в Интернет магазина.
  3. Профилирането в Интернет магазина се състои в автоматичен анализ или прогноза на поведението на дадено лице на сайта на Интернет магазина, напр. чрез добавяне на даден Продукт в кошницата, преглеждане на страниците за даден Продукт в Интернет магазина или чрез анализ на досегашната история на извършените покупки в Интернет магазина. Условието за такова профилиране е Администраторът да притежава личните данни на дадено лице, за да може да му изпрати напр. код за отстъпка.
  4. Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен.
 6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

  1. Право на достъп, коригиране, ограничаване, изтриване или преносимост на данните – субектът на данни има право да поиска от Администратора достъп до своите лични данни, тяхното коригиране, изтриване („право да бъдеш забравен”) или ограничаване на обработването им и право да направи възражение срещу обработването, както и право на преносимост на своите данни. Подробните условия за упражняване на горепосочените права са посочени в член 15-21 от Регламента ОРЗД.
  2. Право на оттегляне на съгласието по всяко време – лицето, чиито данни се обработват от Администратора въз основа на дадено съгласие (съгласно член 6 параграф 1 буква а) или член 9 параграф 2 буква а) от Регламента ОРЗД) има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено. Оттеглянето на съгласието е възможно чрез Формуляра за контакт или с щракване върху съответната връзка, намираща се в електронното съобщение.
  3. Право на подаване на жалба до надзорен орган – лицето, чиито данни се обработват от Администратора, има право да подаде жалба до надзорен орган по начина и в режима, определен в разпоредбите на Регламента ОРЗД и полското законодателство, по-специално на Закона за защита на личните данни. Надзорният орган в Полша е Председателят на Службата за защита на личните данни.
  4. Право на възражение – субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6 параграф 1, буква д) (обществен интерес или задачи) или буква е) (законен интерес на администратора), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. В такъв случай Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  5. Право на възражение относно директния маркетинг – когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработването на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
  6. За упражняване на правата, посочени в тази точка на политиката за поверителност, можете да се свържете с Администратора, като изпратите съответното съобщение писмено или по електронна поща на адреса на Администратора, посочен в увода на политиката за поверителност, или с помощта на формуляра за контакт, достъпен на сайта на Интернет магазина.
 7. БИСКВИТКИ” В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА, ОПЕРАЦИОННИ ДАННИ И АНАЛИЗИ

  1. Файловете с бисквитки са малки текстови информации под формата на текстови файлове, изпращани от сървъра и записвани при лицето, посетило сайта на Интернет магазина (например на твърдия диск на компютъра, лаптопа или на картата с памет на смартфона – в зависимост от устройството, използвано от посетителя на Интернет магазина). Подробна информация относно бисквитките, а също историята на възникването им можете да намерите тук: Линк
  2. Операторът може да обработва данните, съдържащи се във файловете с бисквитки при ползване на Интернет магазина от посетителите за следните цели:
   1. идентификация на Клиентите като влезли в Интернет магазина и показване, че те са влезли в системата;
   2. запаметяване на Продукти, добавени в кошницата за подаване на Поръчка;
   3. запаметяване на данни от попълнени формуляри, въпросници или данни за влизане в Интернет магазина;
   4. адаптиране на съдържанието на сайта на Интернет магазина към индивидуалните предпочитания на Получателя на услуги (напр. по отношение на цветовете, размера на шрифта, оформлението на сайта) и оптимизиране на използването на Интернет магазина;
   5. водене на анонимна статистика, представяща начина на ползване на Интернет магазина;
   6. ремаркетинг, а именно анализ на характеристиките на посетителите на Интернет магазина чрез анонимен анализ на техните действия (като повтаряне на посещения на определени сайтове, ключови думи и т.н.) с цел създаване на техния профил и предоставяне на реклами, приспособени към очакваните им интереси, също и когато посещават други интернет сайтове в рекламната мрежа на Google Inc. и Facebook Ireland Ltd.;
  3. 3. Стандартно повечето интернет браузъри, достъпни на пазара, приемат по подразбиране запазването на файловете с бисквитки. Всеки има възможност да посочи условията за използване на файловете с бисквитки с помощта на настройките на собствения си интернет браузър. Това означава, че е възможно да се ограничи частично (например временно) или напълно да се изключи опцията за запазване на файловете с бисквитки – в последния случай обаче това може да повлияе върху определени функционалности на Интернет магазина (например може да се окаже невъзможно да се премине по пътеката за поръчка чрез Формуляра за поръчка поради факта, че Продуктите в кошницата не се запомнят по време на следващите стъпки от подаване на Поръчката).
  4. 4. Настройките на интернет браузъра, отнасящи се за файловете с бисквитки, са съществени от гледна точка на съгласието за използване на файловете с бисквитки от нашия Интернет магазин – съгласно законовите разпоредби такова съгласие може да бъде изразено и от настройките на интернет браузъра. В случай, че не бъде дадено такова съгласие, настройките на интернет браузъра, отнасящи се за файловете с бисквитки, трябва да бъдат съответно променени
  5. 5. Подробна информация за промяната на настройките, отнасящи се за файловете с бисквитки, и тяхното самостоятелно изтриване в най-популярните интернет браузъри е достъпна в раздела за помощ на интернет браузъра и на следните уебсайтове (достатъчно е да щракнете върху дадена връзка):
   в браузъра Chrome
   в браузъра Firefox
   в браузъра Internet Explorer
   в браузъра Opera
   в браузъра Safari
   в браузъра Microsoft Edge
  6. Администраторът може да използва в Интернет магазина услугите на Google Analytics, Universal Analytics, доставяни от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Тези услуги помагат на Администратора да анализира трафика в Интернет магазина. Събраните данни се обработват в рамките на горепосочените услуги по анонимизиран начин (това са т.нар. операционни данни, които не позволяват идентификацията на лицето) за генериране на статистически данни, помощни при администрирането на Интернет магазина. Тези данни имат колективен и анонимен характер, т.е. те не съдържат характеристики за идентифициране (лични данни) на лицата, посещаващи сайта на Интернет магазина. Когато администраторът ползва горепосочените услуги в Интернет магазина, той събира такива данни като източници и средства за привличане на посетители на Интернет магазина и начина на тяхното поведение в уебсайта на Интернет магазина, информация за устройствата и браузърите, от които се влиза в уебсайта, IP и домейн, географски данни, демографски данни (възраст, пол) и интереси.
  7. Дадено лице може по лесен начин да блокира предоставянето на информация за неговите действия в Интернет магазина на Google Анализ – за тази цел може да инсталира допълнение към браузъра, предоставено от Google Inc., достъпно тук Линк.
  8. Администраторът може да използва услугата на Pixel на Facebook в Интернет Магазина, доставяна от Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия). Услугата помага на Администратора да измери ефективността на рекламите и да разбере какви действия предприемат посетителите на Интернет магазина, както и да показва профилирани реклами на тези лица. Подробна информация за действието на Pixel на Facebook можете да намерите на следния интернет адрес: Линк.
  9. Управлението на действието на Pixel на Facebook е възможно чрез настройките на рекламите на акаунта Ви на Facebook.com: Линк
 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. 1. Интернет магазинът може да съдържа връзки към други интернет сайтове. След преминаване към други сайтове Операторът препоръчва да се запознаете с тяхната политика за поверителност. Тази политика за поверителност се отнася само за Интернет магазина на Оператора.