Условия за ползване на магазина

Операторът на този интернет магазин и Доставчик на услуги е със седалище в Лондон, адрес: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Великобритания, регистриран в Търговския регистър (Companies House) под № 10225593. Контактът с Оператора е възможен с помощта на специален формуляр за контакти, достъпен на подстраницата: „КОНТАКТ” на интернет сайта на Оператора: https://healthlabspharm.com

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 2. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА
 3. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
 4. НАЧИНИ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ ЗА ПРОДУКТА
 5. РАЗХОДИ, НАЧИН И СРОК НА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА
 6. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТА
 7. СПЕЦИАЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
 8. ИЗВЪНСЪДЕБНИ НАЧИНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ
 9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
 10. РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ
 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 12. ПРИЛОЖЕНИЯ
 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Настоящият Правилник е адресиран както към потребителите, така и към търговците, ползващи Интернет магазина, освен ако дадена разпоредба на Правилника не предвижда друго и не се отнася само за потребителите или само за търговците.
  2. Интернет магазинът извършва продажба на хранителни добавки, които по смисъла на закона за безопасността на храните и храненето („Дженник Устав” 2006 № 171 поз. 1225, изм.) не представляват лекарствен продукт, а хранителни продукти под формата на: капсули, дражета, хапчета, пакетчета с прах, ампули с течности или шишенца с капкомери и други подобни форми. Целта им е само допълване на диетата на Клиента с витамини, минерални съставки или други вещества с хранителен ефект или друг физиологичен ефект. Хранителните добавки, продавани в Интернет магазина, не могат да бъдат и не представляват заместител на лекарствени продукти, предписани на Клиента от лекар.
  3. Интернет магазинът се води и управлява от Оператор, който посредством този магазин предлага Продукти и Електронни услуги, координира и осъществява контакти с Клиентите, организира сключването на Договори за продажба, интегрира сключването на Договорите за продажба със системата за събиране на плащания и събира плащания по сключените Договори за продажба
  4. Страна на Договора за продажба е посоченият в Правилника Продавач. Само Продавачът носи отговорност за изпълнението на Договора за продажба. Операторът не е страна по Договора за продажба и следователно не отговаря за нейното изпълнение. Във връзка с воденето и управлението на Интернет магазина Операторът действа от името и в полза на Продавача.
  5. Определения:
   1. РАБОТЕН ДЕН – всеки ден от понеделник до петък с изключение на официалните почивни дни.
   2. ФОРМУЛЯР НА ПОРЪЧКАТА – Електронна услуга, интерактивен формуляр, достъпен в Интернет магазина, позволяващ подаването на Поръчка, по-специално чрез добавяне на Продукти в електронна кошница и уточняване на условията на Договора за продажба, включително начина на доставка и плащане.
   3. ФОРМУЛЯР ЗА КОНТАКТ – Електронна услуга, интерактивен формуляр, достъпен в Интернет магазина на подстраницата, посочена в увода на Правилника, позволяващ на Клиента да се свърже с Оператора, по-специално с цел задаване на въпроси, получаване на информация за подадената Поръчка, подаване на рекламации, подаване на заявление за отказ от договора;
   4. КЛИЕНТ - (1) физическо лице с пълна правоспособност, а в случаите, предвидени от общите действащи разпоредби също физическо лице с ограничена правоспособност; (2) юридическо лице; или (3) всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия; - което е сключило или възнамерява да сключи Договор за продажба с Продавача или което ползва или възнамерява да ползва Електронната услуга.
   5. ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС – Граждански кодекс, закон от 23 април 1964 г. (консолидиран текст от 10 май 2018 г., „Дженник Устав” 2018 г., поз. 1025, изм.)
   6. БЮЛЕТИН – Електронна услуга, електронна дистрибуторска услуга, предоставяна от Доставчика на услуги посредством електронна поща, която дава възможност на Всички ползващи я Клиенти автоматично да получават от Доставчика на услуги циклично съдържание на следващите издания на бюлетина, съдържащи информация за Продуктите, новостите и промоциите в Интернет магазина.
   7. ПРОДУКТ – достъпна в Интернет магазина движима вещ, представляваща предмет на Договора за продажба между Клиента и Продавача.
   8. ПРАВИЛНИК – тези условия за ползване на Интернет магазина.
   9. ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН – интернет магазин, достъпен на интернет адреса: https://healthlabspharm.com ,, воден и управляван от Оператора.
   10. ПРОДАВАЧ – дружеството ONEBRAND TRADING LIMITED S.K.A , адрес за кореспонденция: ul. Pulawska 12/3, 02-566 Warszawa, Полша.
   11. ОПЕРАТОР/ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ – субект, посочен в увода на Правилника.
   12. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА – договор за продажба на Продукт, сключван или сключен между Клиента и Продавача посредством Интернет магазина.
   13. ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА – услуга, предоставяна по електронен път от Оператора в полза на Клиента посредством Интернет магазина.
   14. ЗАКОН ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ – закон от 30 май 2014 г. за правата на потребителя („Дженник Устав” № 2014 поз. 827, изм.)
   15. ПОРЪЧКА – волеизявление на Клиента посредством Оператора, с помощта на Формуляра за поръчка, с непосредствено намерение да сключи Договор за продажба на Продукта с Продавача.
 2. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

  1. В Интернет магазина са достъпни следните Електронни услуги: Формуляр за поръчка и Бюлетин.
   1. Формуляр за поръчка – ползването на Формуляра за поръчка започва от момента, в който Клиентът добавя първия Продукт в електронната кошница в Електронния магазин. Подаването на Поръчката се извършва, когато Клиентът направи общо две следващи стъпки – (1) попълни Формуляра за поръчка и (2) щракне на сайта на Интернет магазина, след попълване на Формуляра за поръчка, полето „Потвърждаване на покупката” – до този момент съществува възможност за самостоятелно променяне на въведените данни (за тази цел следвайте показващите се съобщения и информацията, достъпна на сайта на Интернет магазина). Необходимо е Клиентът да предостави следните лични данни във Формуляра за поръчка: име и фамилия, адрес (улица, №, апартамент, пощенски код, населено място, страна), адрес на електронната поща, телефонен номер за контакт и данни, отнасящи се за Договора за продажба: Продукт/-и, количество Продукт/-и, място и начин на доставка на Продукта/-ите, начин на плащане. Формулярът за поръчка не предвижда възможност за въвеждане на фирмата на Клиенти, които не са потребители, и техния номер ЕИК; в случай че такива Клиенти подават Формуляр за поръчка, данните за фирмата на Клиента и неговия ЕИК трябва да бъдат допълнени посредством Формуляра за контакт, за да бъде възможно издаването на фактура.
    1. Електронната услуга Формуляр за поръчка се предоставя безплатно и има еднократен характер, приключва в момента на подаване на Поръчката чрез него или в момента на по-ранното прекратяване на подаването на Поръчка чрез него от Клиента.
   2. Бюлетин – използването на бюлетина става след въвеждане на адреса на електронна поща, на който да се изпращат следващите издания на Бюлетина, в съответното поле на Формуляра за поръчка и даването на необходимите за този формуляр съгласия за получаване на такива съобщения.
    1. Електронната услуга Бюлетин се предоставя безплатно за неограничено време. Клиентът има възможност по всяко време и без да посочва причина да се откаже от бюлетина (отказ от Бюлетина) с щракване върху съответната връзка, посочена във всеки Бюлетин, или с помощта на Формуляра за контакт.
   3. Формуляр за контакт – тази услуга позволява да се свържете с Оператора и изисква избор на тема, във връзка с която Клиентът осъществява контакт, и въвеждане на адреса на електронна поща, на който Операторът или Продавачът могат да се свържат с Клиента. Формулярът също позволява по-подробно описание на повода за контакт (включително например подаване на заявление или задаване на въпрос) и добавяне на прикачени файлове.
    1. Електронната услуга Формуляр за контакт се предоставя безплатно, има еднократен характер и приключва в момента на щракване на иконата „Изпращане” или в момента на по-ранното прекратяване на ползването на този Формуляр от Клиента.
  2. Технически изисквания, необходими за сътрудничество с телеинформационната система, която Доставчикът на услуги използва: (1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до интернет; (2) достъп до електронна поща; (3) интернет браузър: Mozilla Firefox, версия 17.0 или по-нова, Internet Explorer, версия 10.0 или по-нова, Opera, версия 12.0 или по-нова, Google Chrome, версия 23.0. или по-нова, Safari, версия 5.0 или по-нова, Microsoft Edge, версия 25.10586.0.0 или по-нова; (4) препоръчителна минимална резолюция на екрана: 1024x768; (5) включена в интернет браузъра опция за запазване на файловете с бисквитки и обслужване на активиран Javascript.
  3. Клиентът е длъжен да ползва Интернет магазина по начин в съответствие със законите и добрите нрави, като спазва личните права, авторските права и правото на интелектуална собственост на Доставчика на услуги и трети лица. Клиентът е длъжен да въведе данни съгласно фактическото състояние. На Клиента е забранено да предоставя незаконно съдържание.
  4. Рекламационна процедура относно Електронните услуги:
   1. Рекламациите, свързани с предоставянето на Електронни услуги от Доставчика на услуги, и други рекламации, свързани с работата на Интернет магазина (с изключение на процедурата за рекламация на Продукта, която е посочена в т. 6 от Правилника), могат да се подават от Клиента на Оператора посредством Формуляра за контакт.
  5. Препоръчва се Клиентът да предостави следната информация в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства, свързани с предмета на рекламацията, по-специално вид и дата на поява на несъответствията; (2) претенции на Клиента; (4) данни за контакт на подаващия рекламацията; (4) номер на поръчката – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията от Доставчика на услуги. Изискванията, посочени в предишното изречение, са само препоръки и не влияят върху действителността на рекламациите, подадени без препоръчителното описание на рекламацията.
  6. Доставчикът на услуга дава становище по рекламацията незабавно, в срок не по-късно от 14 календарни дни от датата на подаването й.
 3. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

  1. Сключването на Договор за продажба между Клиента и Продавача става по начина, определен в т. 3 от Правилника.
  2. Цената на Продукта, в съответната валута, е изобразена на сайта на Интернет страницата и съдържа данъци. За общата цена заедно с данъците на Продукта, който е предмет на Поръчката, а също за разходите за доставка (включително разходите за транспорт, доставяне и пощенски такси), както и за други разходи, а ако не е възможно да се установи размерът на тези такси – за задължението за плащането им, Клиентът се информира на сайта на Интернет магазина по време на подаване на Поръчката, а също в момента, в който Клиентът декларира намерението си да сключи Договор за продажба.
  3. Информацията, съдържаща се на всички подстраници на Интернет магазина, не представлява оферта съгласно чл. 66 § 1 от Гражданския кодекс, а само покана за сключване на Договор за продажба.
  4. Процедура за сключване на Договор за продажба в Интернет магазина с помощта на Формуляра за поръчка:
   1. Сключването на Договор за продажба между Клиента и Продавача става след предварително подаване на Поръчка от Клиента в Интернет магазина съгласно т. 2.1.1 от Правилника, потвърждение от Оператора, че е приета за реализиране, а също след приемане на разпоредбите на Правилника.
   2. След подаване на Поръчката Операторът незабавно потвърждава нейното получаване, а след това приема Поръчката за реализиране от Продавача. Потвърждението за получаване на Поръчката и нейното приемане за реализиране става с изпращане на Клиента от Оператора на съответното електронно съобщение на въведения по време на подаване на Поръчката адрес на електронна поща на Клиента, който съдържа минимално заявление от страна на Продавача за получаване на Поръчката и нейното приемане за реализиране и потвърждение на сключването на Договор за продажба. В момента, в който Клиентът получи горепосоченото електронно съобщение, се сключва Договорът за продажба между Клиента и Продавача.
  5. Запазването, подсигуряването и предоставянето на Клиента на съдържанието на сключвания Договор за продажба става чрез (1) предоставяне на този Правилник на сайта на Интернет магазина и (2) изпращане на Клиента на електронното съобщение, посочено в т. 3.4.2 от Правилника. Съдържанието на Договора за продажба допълнително се запазва и подсигурява в информационната система на Интернет магазина на Продавача.
  6. Правилникът е достъпен на уебсайта на Интернет магазина, но по искане на Клиента Операторът го предоставя също по начин, който дава възможност на Клиента да го получи, отвори и да запази съдържанието му, чрез изпращане на това съдържание във формат PDF на адреса на електронна поща, посочен от Клиента. Документ във формат PDF може да бъде прочетен с помощта на съответното приложение, например Adobe® Reader, което може да бъде безплатно изтеглено от сайта www.adobe.com. Същевременно Правилникът се предоставя на Клиента за сваляне под формата на файл във формат PDF от сайта на Интернет магазина по време на подаване на Поръчка.
 4. НАЧИНИ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ ЗА ПРОДУКТА

  1. Всички плащания по Договора за продажба се събират от Оператора от името и в полза на Продавача. Операторът предоставя на Клиента следните начини на плащане по Договора за продажба:
   1. парично плащане с наложен платеж при получаване на пратката.
   2. електронни плащания и плащания с разплащателна карта чрез системите Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera и PayPal.com.
    1. Плащанията по сделката с помощта на електронно плащане или разплащателна карта се извършват по избор на Клиента чрез системите Dotpay.pl, Klarna.com или PayPal.com. Обслужването на електронните плащания и плащанията с разплащателна карта се извършва от:
     1. Dotpay.pl – дружеството DOTPAY S.A., със седалище в Краков, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, данъчен номер NIP 6342661860, статистически номер REGON 240770255, вписано в Търговския регистър под № KRS 0000296790, воден от Районен съд за Краков-Шрудмешче в Краков, XI Стопански отдел на Националния съдебен регистър, с основен капитал 4.000.000,00 PLN, внесен капитал 4.000 000,00 PLN.
     2. Klarna.com – дружеството Klarna Bank AB (publ.), дружество, регистрирано по шведското законодателство, със седалище: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Швеция, тел.: +46 8 120 120 00, факс: +46 8 120 120 99, e-mail: service@klarna.co.uk, регистрирано в шведския търговски регистър под № 556737-0431, с разрешение да води финансова дейност от Finansinspektionen.
     3. Paysera – дружеството „Paysera LT”, UAB, дружество, регистрирано по литовското законодателство, със седалище: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mėnulio g. 7, Литва, регистрирано под № 300060819, чиито данни се събират и съхраняват в Регистъра на правните субекти на Литовската република.
     4. PayPal.com – PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., ет. 5., Boulevard Royal 22–24, L-2449, Luxembourg
  2. Срок на плащане:
   1. В случай, че Клиентът избере да плати с банков превод, електронно плащане или с помощта на разплащателна карта, Клиентът е задължен да извърши плащането в срок от 7 календарни дни от датата на сключване на Договора за продажба.
   2. В случай, че Клиентът избере наложен платеж при получаване на пратката, Клиентът е длъжен да извърши плащането при получаване на пратката.
 5. РАЗХОДИ, НАЧИН И СРОК НА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА

  1. Доставката на Продукта е достъпна на територията на Европейския съюз.
  2. Доставката на Продукта до Клиента се таксува, освен ако в Договора за продажба не е предвидено друго. Разходите за доставка на Продукта (включително таксите за транспорт, доставка и пощенски услуги) се посочват на Клиента на сайта на Интернет магазина на подстраницата с информация за разходите за доставка и по време на подаване на Поръчката, а също в момента на подаване на волеизявлението на Клиента да сключи Договора за продажба.
  3. Продавачът предоставя на Клиента следните начини за доставка или получаване на Продукта:
   1. чрез куриер или
   2. чрез куриер с наложен платеж.
  4. Срокът за доставка на Продукта до Клиента е 7 Работни дни, освен ако в описанието на дадения Продукт или по време на подаване на Поръчката не е посочен по-кратък срок. При поръчване на Продукти с различни срокове на доставка срокът за доставка е най-дългият посочен срок, който обаче не може да надвиши 7 Работни дни. Началото на срока за доставка на Продукта до Клиента се определя по следния начин:
   1. В случай, че Клиентът избере да плати с банков превод, електронно плащане или с помощта на разплащателна карта, - от датата на кредитиране на банковата сметка или разплащателната сметка на Оператора.
   2. В случай, че Клиентът избере като начин на плащане в брой с наложен платеж – от датата на сключване на Договора за продажба.
 6. РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТА

  1. Основанието и обхватът на отговорността на Продавача спрямо Клиента, ако продаденият Продукт има физически или правен дефект (гаранция за недостатъци) са определени в общите действащи правни разпоредби, по-специално в Гражданския кодекс (включително чл. 556-576 от Гражданския кодекс).
  2. Продавачът е задължен да достави на Клиента Продукт без недостатъци. Подробна информация за отговорността на Продавача за недостатъци на Продукта и правата на Клиента е дадена на сайта на Интернет магазина на подстраницата с информация за рекламациите.
  3. Рекламацията трябва да бъде подадена от Клиента на Оператора. Рекламацията може да бъде подадена в електронна форма с помощта на Формуляра за контакт.
  4. Препоръчва се Клиентът да предостави следната информация в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства, свързани с предмета на рекламацията, по-специално вид и дата на поява на недостатъците; (2) претенции за начина на привеждане на Предмета в съответствие с Договора за продажба или искане за намаляване на цената или отказ от Договора за продажба; (4) данни за контакт на подаващия рекламацията; и (4) номер на поръчката – това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията от Продавача. Изискванията, посочени в предишното изречение, са само препоръки и не влияят върху действителността на рекламациите, подадени без препоръчителното описание на рекламацията.
  5. Продавачът дава становище по рекламацията незабавно, в срок не по-късно от 14 календарни дни от датата на подаването й. Продавачът информира Клиента за своето становище по подадената рекламация самостоятелно или чрез Оператора. Ако Клиентът, който е потребител, е поискал смяна на предмета или отстраняване на недостатъка или е подал искане за намаляване на цената, определяйки сумата, с която цената трябва да бъде понижена, а Продавачът не е изразил становище в срок от 14 календарни дни, смята се, че е признал искането за обосновано.
  6. Клиент, който упражнява правото си, произтичащо от гаранцията за недостатъци, е длъжен да достави дефектния Продукт на адрес: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Великобритания. В случай, че Клиентът е потребител, разходите за доставка на Продукта се покриват от Продавача, в случай, че Клиентът не е потребител, разходите за доставка се покриват от Клиента.
 7. СПЕЦИАЛНА ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

  1. Продавачът дава на Клиента, който е потребител, Специална гаранция за удовлетворение, която се състои в това, че в случай, че Клиентът не е удовлетворен от Продукта, има право да подаде предложение за прекратяване на Договора за продажба. В случай, че Договорът за продажба се отнася за повече от един Продукт, а Клиентът има право да ползва Специалната гаранция за удовлетворение само спрямо някои Продукти в рамките на дадения Договор, в такъв случай предложението за прекратяване на Договора за продажба ще бъде само частично и ще се отнася само за някои Продукти.
  2. Клиентът, за който се говори в т. 7.1, ще има право да ползва Специалната гаранция за удовлетворение в срок от 21 дни от датата, посочена в т. 5.4. на Правилника.
  3. Клиентът, за който се говори в т. 7.1, ще има право да ползва Специалната гаранция за удовлетворение само веднъж спрямо всеки от предлаганите Продукти. Специалната гаранция за удовлетворение се отнася само за първия Договор за продажба, която има за предмет дадения Продукт, и не обхваща всеки следващ Договор за продажба, който има за предмет такъв Продукт.
  4. Клиентът, за който се говори в т. 7.1, ще има право да ползва Специалната гаранция за удовлетворение само в случай, че изпълнява следните условия:
   1. Клиентът е ползвал Продукта поне веднъж;
   2. Клиентът е ползвал Продукта съгласно указанията за употреба, приложени към него, в това число по-специално не е надвишил препоръчителните дози на Продукта,
  5. За да ползва Специалната гаранция за удовлетворение, Клиентът, за който се говори в т. 7.1, трябва:
   1. да подаде съответното заявление за намерението си да се възползва от Специалната гаранция за удовлетворение чрез Формуляра за контакт,
   2. да подаде следните данни чрез Формуляра за контакт: номер на поръчката, име и фамилия, улица и №, населено място, пощенски код, телефон, посочен при поръчката, номер на банковата сметка, брой закупени опаковки, тегло преди лечението, тегло след лечението, брой калории, приемани дневно, количество течности, приемани дневно, описание на прилагането на продукта, наблюдавани ефекти от добавката. Само подаването на всички горепосочени заявления и извършване на всички действия ще означава подаване на предложение за прекратяване на Договора за продажба.
  6. Операторът ще разгледа подаденото предложение и данни в срок от 30 дни от датата на подаване на заявленията и данните, за които се говори в т. 7.5, и ще информира Клиента за неговото приемане или отхвърляне.
  7. В случай, че Клиентът се възползва от Специалната гаранция за удовлетворение, Продавачът ще върне на Клиента цената на този Продукт, с изключение обаче на разходите за доставка на Продукта. В случай, че Клиентът, за който се говори в т. 7.1., е купил въз основа на един Договор за продажба повече от един брой Продукт, в такъв случай Продавачът ще му върне само цената на един брой Продукт. Връщането на цената става в срок от 14 дни от датата на информиране на Клиента за приемането на предложението за прекратяване на Договора за продажба.
  8. Разпоредбите на тази точка не засягат и не променят правните разпоредби и разпоредбите на Правилника, отнасящи се за гаранцията на Продавача за недостатъци на предмета.
 8. ИЗВЪНСЪДЕБНИ НАЧИНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ

  1. Подробна информация относно възможността Клиентът, който е потребител, да се възползва от извънсъдебни начини за разглеждане на рекламации и предявяване на искания и правилата за достъп до тези процедури са достъпни на интернет сайта на Службата за защита на конкуренцията и потребителите на адрес: Линк.
  2. Към Председателя на Службата за защита на конкуренцията и потребителите има също звено за контакт: тел. 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl или адрес за писмен контакт: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa). Задачата на това звено е освен другото да се предоставя подкрепа на потребителите по въпросите, отнасящи се за извънсъдебното решаване на потребителски спорове.
  3. Потребителят има следните примерни възможности да се възползва от извънсъдебни начини за разглеждане на рекламации и предявяване на искания: (1) иск за решаване на спор до постоянния арбитражен съд (повече информация на сайта: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) иск за извънсъдебно решаване на спор до областния инспектор на Търговската инспекция (повече информация на сайта на инспектора, компетентен по място на извършване на търговска дейност от Продавача); и (3) помощ от окръжния (градския) омбудсман на потребителите или обществени организации, към чиито уставни задачи спада защитата на потребителите (освен другото Федерация на потребителите, Сдружение на полските потребители). Съветите се предоставят освен другото по имейл на адрес: porady@dlakonsumentow.pl и на номера на инфолинията за потребители: 801 440 220 (инфолинията работи в Работни дни в часовете 8:00 - 18:00, такса за обаждане съгласно тарифата на оператора).
  4. На адресhttp://ec.europa.eu/consumers/... е достъпна платформа на интернет система за решаване на спорове между потребители и търговци на ниво ЕС (платформа за ОРС). Платформата за ОРС представлява многоезичен интерактивен уебсайт със звено за комплексно обслужване на потребители и търговци за извънсъдебно решаване на спорове, отнасящи се за договорни задължения, произтичащи от интернет договори за продажба или договори за предоставяне на услуги (повече информация на уебсайта на платформата или на интернет адреса на Службата за защита на конкуренцията и потребителите: Линк).
 9. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

  1. Потребител, който е сключил договор от разстояние, може в срок от 14 календарни дни да се откаже от него, без да посочва причини и без да понася разходи, с изключение на разходите, посочени в т. 9.8 от Правилника. За спазване на срока е достатъчно да изпрати заявление преди неговото изтичане. Заявлението за отказ от договора следва да се подаде на Продавача пряко или посредством Оператора. Заявлението може да се подаде например:
   1. писмено на адреса на Оператора, посочен в увода на Правилника; или
   2. в електронна форма чрез Формуляра за контакт.
  2. Примерен формуляр за отказ от договора се съдържа в приложение № 2 към Закона за правата на потребителя и освен това е достъпен в т. 11 от Правилника и на сайта на Интернет магазина на подстраницата, отнасяща се за отказа от договора. Потребителят може да ползва формуляра, но това не е задължително.
  3. Срокът за отказ от договора започва да тече:
   1. за договорите, за изпълнението на които Продавачът предава Продукт, бидейки задължен да прехвърли неговата собственост (напр. Договор за продажба) – от момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, встъпва във владение на Продукта, а за договор, който: (1) обхваща повече Продукти, които се доставят отделно, на партиди или на части – от влизане във владение на последния Продукт, партида или част или (2) състои се в редовното доставяне на Продукти за определено време – от момента на влизане във владение на първия от Продуктите;
   2. за други договори – от датата на сключване на договора.
  4. В случай на отказ от договор, сключен от разстояние, договорът се смята за несключен.
  5. Продавачът е длъжен незабавно, в срок не по-късно от 14 календарни дни от датата на получаване на заявлението на потребителя за отказ от договора, да върне на потребителя всички извършени от него плащания, в това число разходите за доставка на Продукта (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния обикновен начин на доставка, достъпен в Интернет магазина). Продавачът връща плащането по същия начин на плащане, използван от потребителя, освен ако потребителят изрично не е дал съгласие за друг начин на връщане, който не е свързан с никакви разходи за него. Ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта от потребителя, може да изчака с връщането на плащанията, получени от потребителя до момента на получаване на Продукта обратно или предоставяне на доказателство за изпращането му обратно от потребителя, в зависимост от това кое събитие настъпи по-рано.
  6. Потребителят е длъжен незабавно, в срок не по-късно от 14 календарни дни от датата на отказ от договора да върне Продукта на Продавача или да го предаде на лице, упълномощено от Продавача за получаването му, освен ако Продавачът не е предложил сам да вземе Продукта. За спазване на срока е достатъчно Продуктът да се изпрати преди неговото изтичане. Потребителят може да върне Продукта на следния адрес: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Великобритания.
  7. Потребителят носи отговорност за намалението на стойността на Продукта в резултат от използването му по начин, надвишаващ необходимото за установяване на характера, свойствата и функционирането на Продукта.
  8. Възможни разходи, свързани с отказа на потребителя от договора, които потребителят е длъжен да покрие:
   1. Ако потребителят е избрал начин на доставка на Продукта, различен от най-евтиния обикновен начин на доставка, достъпен в Интернет магазина, Продавачът не е длъжен да върне на потребителя направените от него допълнителни разходи.
   2. Потребителят поема преките разходи за връщане на Продукта.
   3. В случай че Продуктът представлява услуга, чието извършване – по изрично искане на потребителя – е започнало преди изтичането на срока за отказ от договора, потребителят, който упражнява правото си на отказ от договора след съобщаване на такова искане, има задължението да заплати за услугата, изпълнена до момента на отказ от договора. Сумата на плащането се пресмята пропорционално към обхвата на извършената услуга, като се отчита договорената цена или възнаграждение. Ако цената или възнаграждението са прекомерни, основата за изчисляване на тази сума е пазарната стойност на извършената услуга.
  9. Потребителят няма право на отказ от договор, сключен от разстояние, по отношение на следните договори:
   1. (1) за услуга, ако Продавачът е извършил услугата изцяло въз основа на изричното съгласие на потребителя, който е информиран преди започване на извършването на услугата, че след нейното извършване от Продавача губи правото на отказ от договора; (2) при който цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, върху които Продавачът няма контрол и които могат да възникнат преди изтичане на срока за отказ от договора; (3) при който предмет на изпълнението е Продукт, който не е предварително произведен, а е изработен по спецификация на потребителя или служи за удовлетворяване на негови индивидуални потребности; (4) при който предмет на изпълнението е Продукт, податлив на бързо разваляне или с кратък срок на годност; (5) при който предмет на изпълнението е Продукт, доставян в запечатана опаковка, който след отваряне на опаковката не може да бъде върнат с оглед на опазване на здравето или по хигиенни причини, ако опаковката е отворена след доставка; (6) при който предмет на изпълнението са Продукти, които след доставката, предвид естеството им, стават трайно свързани с други предмети; (7) при който предмет на изпълнението са алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключване на Договора за продажба и чието доставяне е могло да настъпи едва след изтичане на 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, върху които Продавачът няма контрол; (8) при който потребителят изрично е поискал Продавачът да го посети с цел извършване на спешен ремонт или поддръжка; ако Продавачът предоставя допълнително други услуги освен горепосочените, чието изпълнение е изрично поискано от потребителя, или доставя други Продукти освен резервните части, необходими за извършване на ремонта или поддръжката, потребителят има право на отказ от договора само по отношение на допълнителните услуги или Продукти; (9) при който предмет на изпълнението са звукозапис и видеозапис или компютърни програми, доставяни в запечатана опаковка, ако опаковката е отворена след доставката; (10) за доставяне на ежедневници, периодични издания или списания, с изключение на договорите за абонамент; (11) сключени чрез публичен търг; (12) за предоставяне на услуги, свързани с настаняване, различно от жилищно, за транспорт на вещи, отдаване под наем на автомобили, заведения за хранене, услуги, свързани с почивки, развлекателни, спортни или културни събития, ако в договора се посочва датата или периодът на предоставяне на услугата; (13) за предоставяне на цифрово съдържание, което не се записва на материален носител, ако изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичане на срока за отказ от споразумението и след като е информиран от Продавача за загубата на правото на отказ от договора.
 10. РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ТЪРГОВЦИТЕ

  1. Тази точка от Правилника и съдържащите се в нея разпоредби се отнасят само за Клиентите, които не са потребители.
  2. Продавачът има право на отказ от Договора за продажба, сключен с Клиента, който не е потребител, в срок от 14 календарни дни от датата на сключване. Изявление в този смисъл може да бъде подадено също от Оператора. Отказът от Договора за продажба в този случай може да се извърши без посочване на причина и не дава на Клиента, който не е потребител, право да предявява каквито и да било претенции спрямо Продавача.
  3. Спрямо Клиентите, които не са потребители, Продавачът има право да ограничи достъпните начини на плащане, включително да изисква извършване на предварително плащане изцяло или отчасти и то независимо от избрания от Клиента начин на плащане и факта на сключване на Договора за продажба
  4. В момента на предаване на Продукта от Продавача на превозвача върху Клиента, който не е потребител, преминават ползите и тежестите, свързани с Продукта, както и рискът от случайна загуба или повреда на Продукта. В такъв случай Продавачът не носи отговорност за загубата, липсите или повредата на Продукта, възникнали от приемането му за транспорт до предаването му на Клиента и за забавянето на транспорта на пратката.
  5. В случай, че Продуктът е изпратен на Клиента чрез превозвач, Клиентът, който не е потребител, е длъжен да провери пратката в срок и по начин, приет за пратки от този тип. Ако установи, че по време на транспорта са възникнали липси или повреда на Продукта, длъжен е да извърши всички необходими дейности за установяване на отговорността на превозвача.
  6. Съгласно чл. 558 § 1 от Гражданския кодекс отговорността на Продавача, произтичаща от гаранцията за недостатъци на Продукта, спрямо Клиента, който не е потребител, е изключена.
  7. По отношение на Клиенти, които не са потребители, Доставчикът на услуга може да прекрати договора за предоставяне на Електронна услуга с незабавно действие и без да посочва причина, като изпрати съответното изявление на Клиента.
  8. Отговорността на Доставчика на услуга или Продавача по отношение на Клиент, който не е потребител, независимо от нейното правно основание, е ограничена – както в рамките на единичен иск, така и за всички искове общо – до размера на платената цена и разходите за доставка, произтичащи от Договора за продажба, но не повече от сумата от хиляда PLN. Доставчикът на услуга/Продавачът носи отговорност по отношение на Клиент, който не е потребител, само за типични щети, предвидени в момента на сключване на договора и не носи отговорност за загубени ползи по отношение на Клиент, който не е потребител.
  9. Всички спорове, възникнали между Продавача или Доставчика на услуга и Клиента, който не е потребител, ще бъдат разглеждани от компетентен съд в района на седалището на Продавача, в случай на спор с Продавача, или на Доставчика на услуга, в случай на спор с Доставчика на услуга.
 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Въпросите, свързани със защитата на личните данни, са регламентирани в Политиката за поверителност, достъпна на уебсайта на Оператора, посочен в увода на Правилника.
  2. Договорите, сключвани от Интернет магазина, се сключват на полски език.
  3. Промяна на Правилника:
   1. Операторът си запазва правото да прави промени в Правилника по важни причини, т.е. промяна на правните разпоредби; промяна на начините на плащане и доставки – в обхвата, в който тези промени влияят върху изпълнението на разпоредбите на този Правилник.
   2. В случай на сключване въз основа на настоящия Правилник на договори с постоянен характер промененият Правилник е обвързващ за Клиента, ако са изпълнени изискванията, посочени в чл. 384 и 384[1] от Гражданския кодекс, а именно Клиентът е бил надлежно уведомен за промените и не се е отказал от Договора в срок от 14 календарни дни от датата на уведомяване. В случай, че промяната на Правилника води до въвеждане на каквито и да било нови такси или увеличаване на настоящите, Клиентът, който е потребител, има право да се откаже от Договора.
   3. В случай на сключване въз основа на настоящия Правилник на договори, различни от договорите с постоянен характер, (напр. Договор за продажба) промените на Правилника по никакъв начин няма да нарушават правата на Клиентите, които са потребители, придобити преди датата на влизане в сила на промените в Правилника, по-специално промените в Правилника няма да окажат влияние върху вече подаваните или подадените Поръчки или сключените, реализираните в момента или изпълнени Договори за продажба.
  4. По въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се прилагат общите задължителни разпоредби на полското законодателство, по-специално: Гражданския кодекс; закона за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. („Дженник Устав” 2002 г. № 144, поз. 1204, изм.); за Договорите за продажба, сключени до 24 декември 2014 г. с Клиенти, които са потребители – разпоредбите на договора за защита на някои права на потребителите и за отговорността за щета, причинена от такъв опасен продукт, от 2 март 2000 г. („Дженник Устав” 2000 г. № 22, поз. 271, изм.) и на закона за особените условия за продажби на потребители и за промяна на Гражданския кодекс от 27 юли 2002 г. („Дженник Устав” 2002 г. № 141, поз. 1176, изм.); за Договорите за продажба, сключени от 25 декември 2014 г. с Клиенти, които са потребители – разпоредбите на договора за правата на потребителя от 30 май 2014 г. („Дженник Устав” 2014 г., поз. 827, изм.); и другите съответни разпоредби на общото задължително законодателство.
 12. ПРИЛОЖЕНИЯ